บรรณนิทัศน์หนังสือเด็ก ชุดที่ 36
บรรณนิทัศน์ชุดที่   l  1 l 2 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l

altซงชังกุก. ตะลุยประวัติศาสตร์โลก2. ตอนฝ่าสงครามครูเสดและโลกยุคกลาง. กรุงเทพฯ :  ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2552. 288 หน้า.
            แปลโดยเพชรลดา  สถิตชลาลัยหนังสือ เล่มนี้จะพาน้องๆเดินทางย้อนเวลาไปสู่โลกยุคกลาง ผ่านตัวการ์ตูนแสนสนุก ที่นำเสนอเหตุการณ์สำคัญในยุคนั้น เช่น ความเป็นมาของราชวงศ์จีน การกำเนิดอาณาจักรและศาสนาอิสลาม ความรุ่งเรืองและล่มสลายของยุคกลาง ระบบฟิวดัล สงครามครูเสด ขอเชิญเด็ก ๆได้ติดตามหาอ่านได้จากห้องสมุดของเราเลยค่ะ

altซงชังกุก. ตะลุยประวัติศาสตร์โลก1. ตอนท่องอียิปต์และดินแดนอารยธรรมโบราณ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2552. 288 หน้า.
          แปลโดยสิทธินี  ธรรม ชัย การ์ตูนความรู้แสนสนุกเล่มนี้จะพาเด็กๆไปพบกับหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอารยธรรมต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะอารยธรรมเมโสโตเตเมีย อารยธรรมอียิปต์และโรมัน อารยธรรมอินเดีย อารยธรรมกรีก อารยธรรมจีน จวบจนช่วงที่เจริญสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุด มาดูกันว่าความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้นเป็นอยู่กันอย่างไร พวกเขามีวิถีชีวิตเหมือนกับคนในยุคปัจจุบันหรือไม่ ขอเชิญเด็ก ๆได้ติดตามหาอ่านได้จากห้องสมุดของเราเลยค่ะ


บ็อบบี๊  นีท. อวัยวะ (ชุด วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น. 2548.  24 หน้า
          แปลโดยมีนา  โอ วรารินทร์ หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อัดแน่น ด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และด้านการอ่าน ซึ่งสามารถทำได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน 1 ชุด มี 3 เล่ม


คาร์โรล  โรเบิร์ต  สีสันรอบตัวเรา(ชุด วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้).  กรุงเทพฯ :  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น. 2548.  24 หน้า
         แปลโดยศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์  หนังสือ เสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อัดแน่นด้วยกิจกรรม พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และด้านการอ่านซึ่งสามารถได้ทั้งที่บ้านและ โรงเรียน


แม็กกี้  ทรีดดิงแฮม. การจัดกลุ่มสัตว์(ชุด วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้). พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น. 2548.  24 หน้า
         แปลโดยศุภวัลย์  ตัน วรรณรักษ์หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อัดแน่นด้วยกิจกรรม พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และด้านการอ่านซึ่งสามารถทำได้ทั้งที่บ้านและ โรงเรียน

alt

สตีฟ  พาร์กเกอร์. ผ่าแยก แหวกพุงสัตว์. กรุงเทพฯ
: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 2548. 48 หน้า
            หนังสือ เสริมความรู้สำหรับเด็กตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นไป ให้ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะและการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายสัตว์ ตั้งแต่ปลาหมึก กุ้ง แมลง ปลา นก ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ ให้ความรู้สำคัญที่เป็นพื้นฐาน ในการเรียนด้านสัตววิทยาและชีววิทยา ภาพประกอบน่ารัก เหมาะสำหรับเด็ก อ่านเข้าใจ

altSong So Young. สำรวจชีวิตในแม่น้ำ(ชุดหนังสือภาพธรรมชาติสำหรับเด็ก). พิมพ์ครั้งที่ . กรุงเทพฯ :  นานมีบุ๊คส์คิดตี้. 2552.  48 หน้า
         
แปล โดยธนวดี บุญล้วนให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์นานาชนิดที่มักพบในบริเวณแม่น้ำ เช่น พืชน้ำต่างๆ ปลา กุ้ง นาก นกกระเต็น นกกระเรียน ทั้งด้านชีวิต ความเป็นอยู่ ประโยชน์ต่างๆ  หนังสือ ภาพทีจะทำให้เด็กๆ รักและเข้าใจธรรรมชาติ 2 ภาพวาดที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงราวภาพจากกล้องถ่ายรูป 3.ให้คำอธิบายและลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ อันจะเพิ่มสามัญสำนึกและการตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์และพืชในแม่น้ำให้ แก่เด็กเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง13 -18 ปีSong So Young. สำรวจธรรมชาติใกล้ตัว ชุดหนังสือภาพธรรมชาติสำหรับเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ . กรุงเทพฯ :  นานมีบุ๊คส์คิดตี้. 2552.  48 หน้า
           แปล โดยสิทธิชัย เสาวคนธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่พบเจอได้บ่อยในธรรมชาติรอบตัว เช่น ไส้เดือน จิ้งหรีด ด้วง ต้นถั่ว ข้าว ข้าวโพด ทั้งด้านชีวิต ความเป็นอยู่ ประโยชน์ต่างๆ หนังสือภาพที่จะทำให้เด็กๆ รักและเข้าใจธรรมชาติรอบตัว 2.ภาพวาดที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงดังถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป 3.ให้คำอธิบายและลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ อันจะเพิ่มสามัญสำนึกและการตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์และพืชในธรรมชาติให้ แก่เด็กเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง13 -18 ปี

alt
ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก. นกนางแอ่นกับฝูงนกกระจาบ. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2552. 14 หน้า.
          นิทานสำหรับเด็ก วาดภาพประกอบโดยศักดิ์ชัย  ถิร ตันติ เหมาสำหรับใช้อ่านให้เด็กฟังหรือเด็กกับลังหัดอ่านเขียน และให้ความรู้เกี่ยวกับนกนางแอ่น และนกกระจาบ ที่พบในเมืองไทย ลักษณะโดยทั่วไปของนกนางแอ่น  เช่น อาหาร ลักษณะนิสัย การเคลื่อนที่ ศัตรู

alt


ฮง  แจซอล. เอาชีวิตรอดในมหาสมุทร. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2552. 144 หน้า.
          แปลโดยฤดี ภวสิริพร  ครอบ ครัวโตริออกเดินทางไปสำรวจร่องมหาสมุทร พวกเขาเช่าเรือออกไปกลางทะเล แต่แล้วก็เกิดเหตุเรือเสีย พวกเขาต้องลอยเรืออยู่กลางทะเลถึง 21 วัน ขาดอาหาร ขาดน้ำ แล้วยังต้องเจอทั้งปลาฉลาม และพายุหมุนอันแสนร้ายกาจ พวกเขาจะทำอย่างไรกันได้บ้างเพื่อให้มีชีวิตรอด เด็กๆ จะได้สนุกกับการสำรวจทะเลลึก รู้จักพื้นผิวโลกส่วนที่อยู่ลึกลงไปใต้มหาสมุทร ความพยายามของมนุษย์ที่จะรู้จักผิวโลกส่วนนี้ กระแสน้ำ พายุหมุนเขตร้อน การหาทิศทางของชายฝั่ง การหาตำแหน่งที่อยู่จากดวงดาว รู้จักกลุ่มดาวต่างๆ ปลาทะเลชนิดต่างๆ ปลาชนิดไหนกินได้ รู้จักเรื่อง